Pennie Smith

'London Calling Album Cover', 1979
Taken on Pentax ESII