Hirohito Fujiyasu

Please enable JavaScript to view this content.

Concept and direction: Hirohito Fujiyasu; Cinematography: Leo Kawabe; Performance: Nana / Jean Baptiste; Styling: Takashi Mizukuchi; Hair: Ryutaro; Make-up: Toru Sakanishi; Nails: Reiko kobayashi; Edit: Peco; Fashion: Nitz Schnider; Soundtrack: Koki Nakano; Production: Normandie